ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

    หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
    ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบคำสั่งที่มีลักษณะเงื่อนไขให้เลือกทำ ซึ่งมีทั้งแบบ หนึ่งทางเลือก สองทางเลือกและแบบหลายทางเลือก  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเลือกใช้คำสั่งที่เหมาะสมในการแก้โจทย์ปัญหาได้